Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Hoạt động thiết kế
Dịch vụ NDT
Chế thử - Thực nghiệm
Thương mại & DV kỹ thuật
Các dự án tiêu biểu
Thông tin - Thời sự
Liên kết
Liên lạc
 
Sản phẩm dịch vụ NDT Sản phẩm nghiên cứu chế tạo Sản phẩm thiết kế
 
18 Ship's name / Type of survey : 1800T Barge, Periodical 5 year
Shipowner : Export-Import Co
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 10-2002
17 Ship's name / Type of survey : Kohs dac-02 (2000T) Barge, Periodical 5 year
Shipowner : Qúy Hải Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 10-2002
16 Ship's name / Type of survey : Tàu VP01 (1000T), Periodical 5 year
Shipowner : Petroleum service Join Stock Co.
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 10-2002
15 Ship's name / Type of survey : 600T Barge, Periodical 5 year
Shipowner : Petroleum Technical service Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 09-2002
14 Ship's name / Type of survey : 250T Barge, Periodical 5 year
Shipowner : Petroleum Technical service Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 08-2002
13 Ship's name / Type of survey : FSO "Chi Linh" (150.000T), Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the diagram draw to replace
Date : 06-2002
12 Ship's name / Type of survey : Aipha-02 (1000T) Ship, Periodical 5 year
Shipowner : Hai Duong Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 05-2002
11 Ship's name / Type of survey : FSO "Ba Vì" (150.000T), Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the diagram draw to replace
Date : 01-2002
10 Ship's name / Type of survey : Kohs dac-02 (2000T) Barge, Periodical 5 year
Shipowner : Quy Hai Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 12-2001
9 Ship's name / Type of survey : FPU "Đại Hùng 01", Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace
Date : 10-2001
8 Ship's name / Type of survey : Con Đao 03 (1000T) Ship, Periodical 5 year
Shipowner : Con Đao
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 09-2001
7 Ship's name / Type of survey : Mỹ Á (200T) Ship, Periodical 5 year
Shipowner : Petroleum Technical service Co. Ltd
Description of working : Carry out the thickness measurement of hull structure. Make the diagram draw to replace
Date : 08-2001
6 Ship's name / Type of survey : Cửu Long jack up, Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace
Date : 10-2000
5 Ship's name / Type of survey : FSO "Ba Vì" (150.000T), Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace
Date : 08-2000
4 Ship's name / Type of survey : FSO "Ba Vì" (150.000T), Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace
Date : 04-2000
3 Ship's name / Type of survey : FSO "Chi Lăng" (150.000T), Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace
Date : 1997-1998
2 Ship's name / Type of survey : FSO "Ba Vì" (150.000T), Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace
Date : 1992-1995
1 Ship's name / Type of survey : FSO "Chi Linh" (150.000T), Periodical 5 year
Shipowner : JV "Vietsovpetro"
Description of working : Carry out the thickness measurenment of hull, pipe, pressure vessel. Make the repairing list and diagram draw to replace
Date : 1992-1993
 
Xem trang [ 1 2 ]
 
Sản phẩm dịch vụ NDT Sản phẩm nghiên cứu chế tạo Sản phẩm thiết kế